งานวิชาการ (หลักสูตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 0-7520-1731
โทรสาร 0-7520-1709
อีเมล wiphaphun.i@psu.ac.th
เว็บไซต์ https://eduservice.trang.psu.ac.th