หลักสูตรประกาศนียบัตร Non Degree มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชุดวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (โปรดติดตามเร็ว ๆ นี้)

 • ชุดวิชาโค้ชมืออาชีพฉบับครูวิทยาการคำนวณ
  (Train the Trainers to be Computational Science Professionals) 
 • จำนวน 5((3)-4-8) หน่วยกิต
 • ชุดวิชา การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสำหรับ SME
  (Data Analysis and Visualization for SMEs) 
 • จำนวน 6((3)-6-9) หน่วยกิต
 • ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อชุมชนยุคดิจิตัล
  (Integrated Tourism Management for Communities in the Digital Era) 
 • จำนวน 5((3)-4-8) หน่วยกิต

มิติใหม่ของการเรียนที่ไม่จำกัดแค่นักศึกษา (ศึกษาชุดวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนทร์ ได้ที่นี่ PSU Next-U