เกณฑ์ แนวปฏิบัติ ของ สกอ./สป.อว.

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ สกอ./สป.อว.

 1. สรุปประเด็นสำคัญเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
 2.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร :
  กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
  กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
  กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565
  กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมกาการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่าน ครม.  (13 ฉบับ)

3.  คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา (สำหรับสถาบันอุดมศึกษา)