เกณฑ์ แนวปฏิบัติ ของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร

ขั้นตอนการรับรองปริญญาหลักสูตร (ที่มาจากสภาวิชาชีพบัญชี)