รับรองหลักสูตรจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี