งานวิชาการ

รับรองคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ต่อ)

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เคยเปิดสอน