รหัสหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ระดับปริญญาตรี

 • 25510101104529  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (ปรับชื่อ)
 • 25460101100968 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (ปรับชื่อ)
 • 25510101106318 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • 25480101103514 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • 25460101101003 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (ปรับชื่อ)
 • 25460101100979 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • 25460101100957 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ปัจจุบันไม่ได้เปิดสอน)
 • 25540101105153 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
 • 25540101101834 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 25560101100442 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • 25590101102201 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

 • 25540101101845 หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์