มคอ. 1

มคอ. 1 หมายถึง มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งจะเป็นกรอบที่กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีคุณภาพไม่น้อยกว่าที่กำหนด

มคอ.1 ระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มคอ.1 ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง