ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่งานหลักสูตร

                งานหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย งานหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการ มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร• การเปิด ปิด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายวิชา การปรับแผนการศึกษา

• การเปิดชุดวิชาใหม่ หลักสูตร Non Degree

• ประสานงานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

• ประสานงานเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง คณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภาวิทยาเขตตรัง และประสานงานการเสนอหลักสูตร รายวิชา ไปยังสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องหลักสูตร

• การรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สป.อว. สภาวิชาชีพ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ค.ก.ส. เป็นต้น

• การประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาในการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6

• การประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาในระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

• การจัดทำคู่มือการศึกษา

• การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1)

• การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านหลักสูตร

• ประสานงานร่วมกันกับงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา วิทยาเขตตรัง และ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

• การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย