บุคลากรงานหลักสูตร

บุคลากรงานหลักสูตร

นางวิภาพรรณ อินนุรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 075 201 731 

E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

นางสาวศศิธร จันทร์ด้วง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 075 201 731 

E-mail: sasithon.ja@psu.ac.th